Публикувана на: 10.05.2023  

Какви документи са нужни за регистрация на ЕООД и ООД?При регистрация на дружества с ограничена отговорност следва да се подготви и представи определен набор от документи, които имат задължителен характер. В противен случай дружеството няма как да бъде вписано в Търговския регистър. BezGishe.bg извършва регистрация на фирми на достъпна цена и в кратки срокове, но все пак много бъдещи търговци избират сами да извършат процедурата по описания от нас начин. В тези случаи те трябва да подготвят:

1) Учредителен акт на дружеството. Това е важен документ, който е различен за ЕООД и ООД. В учредителния акт се посочва името на фирмата, предмета на дейност, седалището и адреса, капитала, както и собственика или собствениците. В повечето случаи той може да съдържа параграфи, уреждащи начинът на вземане на решения, мнозинството, начинът на управление, годишното приключване и други въпроси, касаещи управлението и дейността на фирмата.

2) Протокол за учредяване на ЕООД/ООД. Документ, отразяващ решението на учредителя (за ЕООД) или съдружниците (за ООД) да създаде дружество с определено име, с точен адрес и посочен управител.

3) Декларация по чл. 142 от Търговския закон. Това е декларация на управителя, че без съгласие на дружеството няма да се занимава със същата дейност в други компании, т.е. че няма наличие на конфликт на търговски интереси.

4) Спесимен – декларация за съгласие и образец от саморъчен подпис на управителя. Тази декларация материализира волята на управителя да бъде вписан като такъв. Съдържа образец на неговия подпис и поради тази причина се заверява пред нотариус.

5) Декларация по чл. 141, ал. 8 от Търговския закон. Това е декларация се подписва от управителя. С нея той декларира, че не е несъстоятелен и няма отношение към несъстоятелността на юридическо лице. Презумпцията е, че ако е бил несъстоятелен или е замесен в несъстоятелността на някоя фирма, то той не е достатъчно добър мениджър. Поради тази причина законът не му позволява да бъде управител на ЕООД/ООД за определен период от време.

6) Декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТРЮЛНЦ. Тази декларация се подписва, за да има сигурност в гражданския и търговски оборот, че заявеното е действително и вярно. Ако са заявени обстоятелства, които не са верни или са представени документи с невярно съдържание, именно тази декларация ще бъде документът, чрез който на лицето ще бъде потърсена наказателна или друга отговорност. Тази декларация се представя с всяко едно заявление, вкл. и със заявление Ж1 за отстраняване на нередовности.

7) Документ за внесен в банка капитал. Това е документ, издаден от банката (вносна бележка, удостоверение или платежно нареждане с подпис и печат), което доказва че капиталът е внесен от учредителите и вече принадлежи на дружеството.

8) Документ за внесена държавна такса за разглеждане на заявлението за регистрация. Вносна бележка или нареждане, което доказва че таксата (55/110 лв.) е внесена.

Категория: Публикации