Как мога сам да се снабдя с удостоверение за актуално състояние на фирма?Фирмата ви е регистрирана, но нямате документ за нея. Преди 10 и повече години, след регистрацията на фирма, търговците получаваха една купчинка документи: решение на съда за регистрацията; номер на фирмено дело; пластмасово картонче БУЛСТАТ; удостоверение, че има такава регистрирана фирма и др.

КАКВО Е ЕИК?

В днешно време, търговците получават само един 9-цифрен номер – т.нар. ЕИК (Единен Идентификационен Код). На разговорен език, този номер все още се нарича БУЛСТАТ, въпреки че формално фирмите не се вписват в Регистър БУЛСТАТ. Той е уникален номер, който индивидуализира търговеца.ЕИК много наподобява ЕГН, но се отнася към фирми, а не към физически лица.

ТЪРГОВСКИЯТ РЕГИСТЪР Е ПУБЛИЧЕН И ЕЛЕКТРОНЕН

Търговският регистър вече е електронен и достъпът до него се осъществява, чрез уеб-сайта. Всички обстоятелства за регистрираните фирми, документите по техните партиди, както и историята им, са публично достъпни. Търсачката позволява търсене на фирми не само по ЕИК-номер, но и по ред други критерии: име на фирмата, ЕГН на управител или съдружник; три имена на управител или съдружник, входящ номер на заявление за вписване и др.

ИМАТ ЛИ ПРАВО ДА МИ ИСКАТ ДОКУМЕНТ ЗА ФИРМАТА?

Поради обстоятелството, че Търговският регистър е публично достъпен, законът въведе правилото, че посочването на ЕИК-номера е достатъчно, за да бъде идентифицирана дадена фирма или търговец. Съгасно чл. 23, ал. 6 от ЗТРРЮЛНЦ ако е посочен горепосочения ЕИК-код, съдът, държавните и общински органи и лицата, на които е възложено упражняването на публична функция, организации, предоставящи обществени услуги, включително банките, нямат право да изискват доказването на обстоятелства, вписани в търговския регистър и в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, и представянето на актове, обявени в търговския регистър.

Това означава, че институциите нямат право да ви изискват документи, а следва сами (по служебен път) да се снабдят с всички необходими им данни за фирмата. В допълнение, от юридическа гледна точка, валидността на този вид документи е ограничена до датата на издаването им. Това означава, че цялото състояние на фирмата реално може да бъде променено за 1 ден, след което всички обстоятелства, изнесени в удостоверението няма да бъдат нито актуални, нито верни. По този начин, употребата на удостоверения за актуално състояние (вместо справка в реално време през сайта на ТР) оставя поле за различен вид злоупотреби.

ВСЕ ПАК МИ Е НУЖЕН ДОКУМЕНТ. КАК ДА СЕ СНАБДЯ С ТАКЪВ?

Въпреки всичко гореизложено, много често в практиката се налага фирмите да представят документи, удостоверяващи съществуването им и тяхното състояние.  Това са именно Удостоверенията за актуално състояние, които най-често се изискват в практиката. Причините за това са различни, например:

А) Много институции (напр., общините) не разполагат с интернет връзка и изискват т.нар. удостоверения за актуално състояние. Целта е те да имат доказателства за съществуването и състоянието на юридическото лице, които да приложат по преписките си.

Б) Фирмата ще оперира в чужбина, където съответните лица и институции не са длъжни да осъществяват достъп до българския Търговски регистър. В този случай, много често удостоверението за актуално състояние следва да има и квадратен печат. За целта, документът се получава от гишетата на Търговския регистър (както е описано по-долу) и след това се входира отново в деловодството на Агенция по вписвания (буквално на съседното или същото гише), за да му се постави специален, правоъгълен печат, с който документът да бъде придвижен за апостил, превод и легализация.

От къде да се снабдя с Удостоверение за актуално състояние на фирма?

С удостоверение за актуално състояние може да се снабдите бързо и лесно от Търговския регистър във вашето населено място. В гр. София, ТР се намира на ул. Елисавета Багряна 20 – на метри от офиса на Bezgishe.bg

Какво е нужно да нося със себе си?

Нищо. На гишето в Търговския регистър, вие следва да кажете ЕИК-номера, след което ще ви бъде предоставено Удостоверение за актуално състояние с подпис и печат. Не е нужно да сте представител или съдружник във фирмата. Всяко лице, може да се снабди с Удостоверение за актуално състояние на всяка фирма.

Каква е цената на удостоверението?

Цената е около 7-12 лв., в зависимост от броя на страниците. Обичайно, УАС за едно ЕООД/ООД е 2 страници, чиято цена е 7 лв. В зависимост от избрания начин на плащане, може да се наложи да платите по-голяма сума. Препоръчваме да носите банковите си карти с вас, за да избегнете чакане по опашки в банки и съответните банкови такси за превод на държавната такса, които варират между 2 и 6 лв. 

Колко време отнема цялата процедура?

Обикновено процедурата отнема до 10 минути, а документът се получава веднага. На практика, длъжностните лица влизат в партидата на фирмата в базата данни на Агенция по вписвания, принтират съдържанието, поставят печат и подпис върху хартията и предоставят просто една извадка за актуалното състояние на фирмата към момента. На теория, ако заявление за промени е било входирано предишния ден (което няма да бъде отразено в документа), цялото актуално състояние (с изкл. на ЕИК-номера) би могло да бъде напълно подменено минути след издаването на Удостоверението, което би направило документа неверен и излишен.

В случай, че все пак не желаете да се занимавате с административни процедури и искате ние да ви снабдим с актуално състояние, може да се възползвате от нашата услуга -  Удостоверение за актуално състояние.