Регистрация на фирма:
Регистрация на дъщерно дружество

Дъщерното дружество представлява обикновена фирма, която е собственост не на физически лица, на друго дружество.

 

  • Услугата се изпълнява единствено офлайн - с посещение в офиса;
  • На място ще подготвим пакет документи, които ще подпишете;
  • Ще посетите нотариус (в непосредствена близост до офиса ни);
  • Ще откриете сметка в предпочитаната от вас банка (в района има 8 банки);
  • Консултация по въпроси от областта на Търговското право
  • Срок за регистрация: 3 работни дни.
Фирма
Дъщерно дружество
Понятие
Кое дружество е дъщерно?

Когато едно дружество е собственик на друго дружество, второто дружество се нарича дъщерно. В този случай, не конкретно физическо лице е собственик на фирмата, а друга фирма, която се явява дружество-майка. Дъщерното дружество не е клон, то е съвсем отделно дружество. Дружеството майка може  да бъде ООД, ЕООД или друг вид дружество, както и дъщерното дружество. Също така, едно дъщерно дружество може да бъде дружество-майка по отношение на трето дружество.

 

За регистрация на дъщерно дружество
Какво е нужно?

Регистрацията е стандартна, но има някои специфики по отношение на представителството от страна на дружеството-майка. Нужно е да бъде взето решение и съответно законният представител и собствениците на дружеството-майка да присъстват. В някои случаи, когато това е предвидено в учредителния акт на дружеството майка, нейните собственици следва да обективират в специална форма волята си за създаване на дъщерно дружество.

 

Предимства
Положителни страни

Дъщерните дружества са в повечето случаи корпоративни структури, които се налагат поради счетоводни и финансови причини. Например когато капиталът на дружеството следва да бъде предоставен от друго дружество. Както и когато едно дружество иска да отдели дейностите си – в този случай то създава негови дъщерни дружества, като всяко дружество поема една или повече различни дейности.

 

Недостатъци
Отрицателни страни

Дъщерните дружества предполагат по-големи разходи за юридическо и счетоводно обслужване. В противен случай, при тях понякога се получават различни неочаквани усложнения и то за напълно стандартни процедури. Дъщерни дружества се създават от опитни търговци, които са наясно с този вид разходи или разполагат със съответните счетоводни и правни отдели, които да се занимават с дъщерните дружества.

 

За чужденци
Чуждестранно участие
Дъщерно дружество на чужда фирма

В практиката често се налага дружеството майка да е чуждо. Това е един начин, по които чуждите компании инвестират в България. В този случай могат да се появят редица усложнения. Пред Търговския регистър следва да бъдат установени състоянието на чуждото дружество-майка и представителството. Това става с документи, издадени от съответния чужд регистър, които следва да бъдат преведени и легализирани. Също така, често няма възможност представляващия дружеството да посети страната ни, за да подпише необходимите документи. Най-големите усложнения в това отношение възникват в банките, които често отказват да откриват набирателни сметки ако не са напълно сигурни в идентификацията.

Цена
Такси и разноски
Какво включва цената

Чуждестранното участие може в значителна степен да оскъпи процедурата. За регистрация на българските дъщерни дружества, цената е посочена в клипборда от лявата страна. Тя е крайна и включва държавната такса за регистрация на фирма, банковите такси, нотариална такса и такса обслужване. Също така е включена и консултация по търговскоправни въпроси, сързани с вписването. Цената се отнася единствено за дъщерни дружества на ООД/ЕООД, които са собственост на друго ООД/ЕООД. В случай, че едно от двете дружества е акционерно, ще предложим цена по договаряне.