Създаване на софтуерен продукт (програмиране):
Договор за изработка на софтуер

Договорът е подходящ за разработчици на софтуер, програмисти и предприемачи, които желаят да сключат договор за изработка на софтуерен (програмен) продукт.

 

 • Безплатна консултация по телефона.
 • Заявка и изработка на договора на място в офиса (прибл. 1 час) или дистанционно.
 • За дистанционно: на предоставения е-mail ще получите проект на договора в word
 • Ще ви снабдим и с подробни указания как да оформите и подпишете договора.
 • Възможност за нанасяне на редакции.
 • Съдействие при подписване в нотариална форма.
Клаузи
Какво включва договора?

Договорът за изработка на софтуер е предназначен за лица, който възлагат или приемат да изпълнят договор за създаване на определен продукт - софтуерен продукт. Това може да бъде изграждане на уеб-сайт, програма, мобилно приложение или цяла софтуерна система. Договорът включва различни клаузи, които уреждат правата и задълженията на страните, авторските и другите сродни права, сроковете идруги важни елементи. Договорът може да съдържа уговорки във връзка с бази данни, допълнения, приложения, задължения за отстъпване на домейни и други специфични уговорки. Договорът не включва техническото задание, тъй като то не е правна материя. Въпреки това, заданието може да се изготви и след като проекта на договора е готов. Заданието съдържа информация за това какво следва да бъде изработено, вкл. може да съдържа описание на различни функционалности.

Договорът не изисква специална форма. Може да се сключи в обикновена писмена форма. Ако се допуска евентуален бъдещ спор, или плащането се извършва на вноски, договорът може да се сключи и в нотариална форма. В този случай страните следва да имат предвид, че това ще доведе допълнителни разноски, свързани с дължимите нотариални такси. Договорите, сключени пред нотариус имат по-висока степен на защита с оглед стабилността на документа и неговото авторство.

Договорът може да бъде поръчан както от възложителя, така и от изпълнителя. Обичайно в практиката, изпълнителят е този, който предоставя текст (проект) на договора за онова, което ще изпълнява и това е нормално - в повечето случаи изработката на софтуер е негово основно занятие. За възложителите обикновено сключването на такива договори е еднократно събитие.

Разноски
Какво включва цената?

Цената включва изготвяне на договора, консултация във връзка с подписването му и евентуални допълнения, които някоя от страните иска да нанесе. Следва да се има предвид, че услугата е приложима за договори на стойност до 25 000 лв. За изработка на договори, които са на по-висока цена, препоръчваме да предвидите по-дълъг период за комуникация с нашите адвокати. В тези случаи е възможно подготовката на текста да зависи от множество решения, които страните ще следва да вземат. Допускаме, че много от обстоятелствата и хипотезите, които ще очертаем ще бъдат за пръв път на вниманието на страните и те ще следва да ги обмислят и обсъдят. Това обикновено удължава времето за подготовка на проекта на договора.

 

Обхват
СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА
 • Предмет на договора
 • Права и задължения на възложителя и изпълнителя
 • Приемане на извършената работа
 • Гаранционна поддръжка (в случай, че е приложимо)
 • Възнаграждение и начин на плащане
 • Уговорки във връзка с авторските и сродните права.
 • Интелектуална собственост, ноу хау (в случай, че е приложимо)
 • Отговорности на страните
 • Конфиденциалност и конкурентна дейност. Кореспонденция.
 • Прекратяване и разваляне на договора