Само за имуществени отношения:
Брачен договор

Сключване на предбрачен/брачен договор преди или след брака. Работим експресно, с поръчки за същия ден. Обслужваме клиенти от цялата страна. Услугата може да се предостави Online и Offline. Цената включва изготвяне на договора и последваща консултация. За предварителни въпроси, можете да се свързвате с нас по телефона.

 

 • Попълвате формата за изготвяне на договора по-долу.
 • Ще имате възможност да поясните какви клаузи желаете да се включат.
 • На предоставения е-mail ще получите проект на договора в word
 • Подробни указания как да подпишете договора.
 • Консултация по телефона по всяко време.
 • Възможност за нанасяне на редакции.
 • Съдействие при сключване на договора в нотариална форма.
Информация
Как работим:
Брачен договор
Задание и изготвяне
 • Обадете ни се.  По всяко време можете да се обадите на нашия телефон, за да получите информация за брачните договори. Подгответе предварително въпросите си, като обърнете внимание на следното: какви права ще имат съпрузите върху имуществото, което се придобива по време на брака; правата на съпрузите върху имуществото, което са придобили преди брака; начините на управление и разпореждане с имуществото; участие в разходите; имуществени последици при развод; издръжката  по време на брака и при развод; издръжката на децата от брака.
 • Online или Offline? Когато става въпрос за договори, винаги по-подходящият метод на работа е Offline. Предпочитаме да посетите офиса ни, за да можем да обсъдим всички детайли. В случай, че това няма как да се случи (имате местожителство извън София или сте възпрепятствани), вие можете да попълните формата за поръчка по-долу. Така ще получим по-ясно и конкретно задание. Ще уточним детайлите по телефона и ще ви изпратим изготвения договор по e-mail. При заявката се заплаща капаро в размер на 100 лв. В случай, че се налагат редакции, ние ще ги добавим.
 • Колко време отнема? Подготовката на един предбрачен договор отнема не повече от 2 часа. Ще ни бъдат необходими около 30 минути, през които ще ви изслушаме и ще зададем уточняващи въпроси с цел да конкретизираме заданието. Изключително важно е да разберем какъв точно е търсеният ефект на договора. Брачните договори, с които се прехвърлят недвижими имоти може да изискват повече време. В този случай следва да ни снабдите с копия от съответните актовете за собственост. При поръчки Online, срокът е 2 работни дни.
Всички разноски
Това ли е крайната цена?
 • Такса обслужване. Посочената цена не обхваща всички разноски. Това е крайна цена за проект на предбрачен или брачен договор, с който се уреждат бъдещи отношения, вкл. за недвижимо имущество. При прехвърляне на вече придобити недвижими имоти или друго имущество от единия съпруг на другия, цената е по Наредбата за адвокатските възнаграждения. Тя се определя върху данъчна оценка или на час работа. Разликата е в това дали договорът има прехвърлително действие. Ако съпрузите искат да прехвърлят общ имот на името на един от тях, налице е транслативен ефект и таксата е съгласно Наредбата. Допълнително дължимите такси могат да бъдат: 
 • Нотариални такси. Брачният договор се сключва в писмена форма с нотариална заверка не само на подписа, но и на съдържанието (50-100 лв). Това означава, че екземпляр се съхранява и при нотариуса. В случай, че се прехвърлят недвижими имоти, нотариалната такса може значително да се завиши - като за нотариален акт. Също така, нотариусите издават на страните удостоверение (с цена от 10-15 лв.), посочващо датата на договора, номера му и други данни за това в кой точно нотариален архив може да бъде открит.
 • Такса вписване. Брачният договор се вписва в регистъра на имуществените отношения на съпрузите към Агенция по вписвания. Когато се прехвърля и недвижим имот, се извършва и още едно вписване - в имотния регистър.
 • Общинска такса. Това е административна такса с незначителен размер. При  брачните договори не се заплаща данък в размер на определен от общината %, както е при останалите договори за прехвърляне на имоти.
Каква е процедурата?
Предбрачен договор
Лично, пред нотариус
Подписване на договора

След като изготвим проекта на брачния договор, той следва да се подпише пред нотариус лично. Този тип договори не могат да бъдат подписани от пълномощник. Нотариусът заверява подписите и съдържанието на документа. Също така, нотариусът ще издаде и удостоверение по чл. 9, ал. 2 СК. В него се посочва датата на договора и регистрационния му номер, както и номера на нотариуса. Когато се прехвърлят вещни права върху недвижим имот, нотариусът следва да бъде избран от района, в който се намира имота.

Горчиво!
Сключване на граждански брак

Брачният договор и удостоверението от нотариуса се представят в общината или кметството, където ще се сключва гражданския брак. Длъжностното лице по гражданското състояние следва да бъде запознато с тези документи. Актът за граждански брак се съхранява в общината. В него се прави специално отбелязване, че има брачен договор.

Става автоматично
Вписване в брачния регистър

Към Агенцията по вписванията се води централен електронен регистър на имуществените отношения на съпрузите. Вписването се прави изцяло по служебен път чрез уведомление от страна на общината. Действия от страна на съпрузите не се изискват. В случай, че брачният договор бъде изменен или прекратен, това се отбелязва в акта и промяната се регистрира от общината чрез уведомление до Агенция по вписвания.

При прехвърляне на недвижим имот
Вписване в имотния регистър

В случай, че се прехвърля право на собственост върху недвижим имот, брачният договор се вписва в имотния регистър. Когато договорът е сключен преди встъпването в брак, той произвежда действие само ако той бъде сключен. Затова, на нотариуса следва да се представии достоверението за сключване на брак и едва тогава той представя за вписване договора в имотния регистър.

Каква е процедурата?
Брачен договор
Подписване пред нотариус
Сключване на договора

Подписването на брачен договор се извършва лично. Нотариусът заверява договора и издава удостоверение по чл. 9, ал. 2 СК. Определено имущество (вкл. недвижимо), което е в режим на съпружеска имуществена общност, може да се определи като лично имущество на единия съпруг. В този случай, договорът има превхърлителен ефект. Прехвърлянето на недвижимости увеличава разноските по договора (заплаща се по-висока нотариална такса, съобразно цената на имота), а договорът следва да се впише и в Имотния регистър.

В общината
Отбелязване в акта за брак

Когато брачният договор е сключен по време на брака, следва да се направи отбелязване в акта за сключване на граждански брак. Така ще може третите лица да бъдат наясно, че съществува договорен режим. Издаденото от нотариуса удостоверение,  както и договора се представят от съпрузите на длъжностното лице по гражданското състояние в общината или кметството, където е бил сключен брака за да се постави бележка в акта за граждански брак.

Регистър на имуществените отношения
Вписване в Агенция по вписвания

Общината служебно уведомява Агенция по вписвания, която регистрира сключения брачен договор в специален регистър, предназначен за имуществените отношения между съпрузите. Това става автоматично въз основа на удостоверението от нотариуса и не изисква ходене до Агенция по вписвания. Всяка настъпила промяна в тези отношения се отразява в този регистър.

При прехвърляне на недвижими имоти
Вписване в имотен регистър

Брачен договор, с който се прехвърля собственост или се учредява или прехвърля вещно право върху недвижим имот, се заверява от нотариус в района, в който се намира имота. Този договор има прехвърлително действие и се вписва в имотния регистър още в деня на нотариалното удостоверяване. Това вписване се извършва от нотариуса и не се налагат действия от страна на съпрузите.

FAQ
Често задавани въпроси
Имуществени отношения
Какво обхваща брачния договор?

Брачният договор може да регулира само имуществени отношения. Личните отношения не са обект на този тип договори.  Може да се предвиди при какви условия може да се прекрати брака (при развод), а също и каква ще бъде издръжката на родените от брака деца.

Незабавно или отложено?
Действие на брачния договор

Когато брачният договор е сключен по време на брака, той произвежда действие незабавно. Предбрачните договори обаче, са обвързани със сключването на брак - ако гражданския брак не бъде сключен, договорът няма да произведе действие между страните.

Приложим режим
Права върху имуществото

Страните по договора имат пълна свобода на договаряне. Може да се уговори че определени права ще бъдат лично притежание на съпруга, който ги е придобил, а други права ще бъдат общи. Или всички права са общи, но в определени пропорции: например 1/4 ид. ч. от придобитите имоти са собственост на единия съпруг, а 3/4 - на другия. Най-често съпрузите се договарят, че правата придобити по време на брака, са лично притежание на съпруга, който ги е придобил.

 

Ако липсва брачен договор?
Кой режим се прилага?

В случай, че съпрузите не са сключили брачен договор или не са избрали режим на разделност, между тях се прилага законовият режим на съпружеска имуществена общност. Това означава, че всяко придобито от единия съпруг имуществено право е общо, в специален вид бездялова собственост. Съвместният принос на двамата съпрузи се предполага до доказване на противното.

Лични данни на съпруга

{{errors.first("step-0.husband_firstname")}}
{{errors.first("step-0.husband_secondname")}}
{{errors.first("step-0.husband_lastname")}}
{{errors.first("step-0.husband_pin")}}
{{errors.first("step-0.husband_id_number")}}
{{ errors.first('step-0.husband_id_date_created') }}
{{ errors.first('step-0.husband_id_created_by') }}

Лични данни на съпругата

{{errors.first("step-1.wife_firstname")}}
{{errors.first("step-1.wife_secondname")}}
{{errors.first("step-1.wife_lastname")}}
{{errors.first("step-1.wife_pin")}}
{{errors.first("step-1.wife_id_number")}}
{{ errors.first('step-1.wife_id_date_created') }}
{{ errors.first('step-1.wife_id_created_by') }}

Избор на действие

{{ errors.first('marriage_step') }}
{{ errors.first('marriage_date') }}

Допълнителни клаузи

{{ errors.first('step-3.additional_clauses') }}

Данни за плащане

{{errors.first("step-4.payer_firstname")}}
{{errors.first("step-4.payer_lastname")}}
{{errors.first("step-4.payer_email")}}
{{errors.first("step-4.payer_phone")}}

Вашата поръчка

Цена на гише
Цена при нас
Изготвяне на документа
лв.
Предварителна консултация
лв.
Последващи консултации
лв.
Нанасяне на редакции
лв.
Крайна цена
300.00 лв.

Начин на плащане

Чрез ЕКОНТ На място в офиса Банков път {{ errors.first('payment_method') }}
* Ще се свържем с Вас на посочената електронна поща и/или телефонен номер за последващо потвърждение на заявката Ви.
Изпрати заявката
Моля, попълнете правилно всички полета преди да изпратите формата.
Предишна стъпка Следваща стъпка