Справка в Имотния регистър на България
Проверка за недвижими имоти на лице

Само за сделки след 1998 г. Имотният регистър е публичен. Имате право да разберете какви сделки с недвижими имоти е извършвала дадена фирма или гражданин.

 

 

  • Попълвате формата за поръчка по-долу. Услугата е за всички населени места.
  • Заявката може да бъде за физическо лице или фирма. Само за сделки след 1998 г.
  • Ние извършваме справка по партидата на лицето в Имотния регистър.
  • Уведомяваме ви по e-mail дали има резултат (дали лицето е извършвало сделки).
  • Заплащате услугата по банков път, в офиса или чрез ЕКОНТ (наложен платеж).
  • Изпращаме ви справката по e-mail или ви я предоставяме на хартия.
FAQ
Често задавани въпроси

Имам ли право на тази информация?  Да. Съгласно чл. 8 от ЗКИР, Имотният регистър е публичен. Това означава, че всеки един гражданин има право на достъп до всички сделки с недвижими имоти. Достъпът не е безплатен, но е свободен.

Мога ли да проверя себе си? Да. Можете да направите справка на себе си, за да се уверите, че не сте станали жертва на имотна измама, както и да проверите дали дадена сделка (покупка или продажба на недвижим имот) е вписана в Имотния регистър. Имате право също така да направите справка за съпруг, роднина, лице, с което сте в лични отношения, настоящ или бъдещ бизнес партньор, както и лице от което желаете да закупите имот.

Какво обхваща справката? Справката обхваща всички населени места. Видни са всички сделки на дадено лице, които то е сключило с недвижими имоти в България. Справката показва не само сделките (покупко-продажби), но и евентуални искови молби, ипотеки, възбрани, делби и др. вписвания. Справката обхваща периода след 01.01.1998 г. Справката не може с пълна точност да установи какво притежава дадено лице, тъй като е възможно то да е придобило имоти по наследство.

Услугата включва ли консултация? Да. Ще ви консултираме във връзка със справката относно разумен брой сделки от нея. В случай, че става въпрос за фирма със стотици сделки, вие ще имате нужда от адвокат.

Мога ли да използвам справката? Да. След като имате справката, вие можете да се сдобиете с копие на конкретен нотрариален акт или друга сделка. В този случай също може да ползвате нашите услуги. Повече информация как да получите сканирано копие на нотариален акт, искова молба, възбрана, делба или друг подлежащ на вписване акт, може да откриете ТУК.

Публичност
Достъп до информацията

Чл. 8 ЗКИР - публичност. Имотният регистър е публичен съгласно чл. 8 от ЗКИР. Целта на вписванията е да се даде гласност на актовете, които следва да бъдат вписани. Всяко лице може да поиска справка по вписванията, отбелязванията и заличаванията. Справките се заплащат съгласно Тарифата на Агенция по вписвания. Публичността е в интерес на цялата общественост и тя не може да се ограничава заради опасността от евентуални злоупотреби или поради наличието на лични данни.

Предстояща сделка. Справки по лице се правят основно с цел да се обезпечи покупко-продажбата на недвижим имот. При закупуване на недвижимости, това е една дължима грижа, наред с ангажирането на адвокат. Целта на справката е да се установи максимално бързо дали лицето, което се представя за собственик, действително е такъв. Също така, чрез справката може да се установи дали имотите на лицето са чисти от тежести, дали има съдебни дела, ипотеки, договори за наем. 

Лични данни. Защитата на личните данни е ценно обществено благо, но то не би трябвало да възпрепятства лицата да упражняват други свои права като правото да получават публична информация. За да извършим услугата, ние получаваме лични данни - ваши или на трети лица. Що се отнася до тези данни, ние спазваме условията на декларацията си за поверителност, която обхваща политиките, свързани с личните данни. Както ние, така и нашите клиенти следва да обработват и съхраняват личните данни, които се намират у тях, съобразно европейските и национални нормативи.

Други услуги. Настоящата услуга касае справка по лице. Клиентите следва да съобразят обстоятелствата с оглед наличието на подобни услуги: "Справка по имот" и "Снабдяване с копие от акт".

 

Съдържание
Какво съдържа справката за имоти?

Справката за имоти се прави по партидата на определено лице - физическо или юридическо. Тя е под формата на таблица и е построена в хронологичен ред. Справката съдържа всички вписвания - договори за делба, покупко-продажби, учредяване на вещни права, констативни актове, замени, сервитути, договорни и законни ипотеки, заличавания, възбрани, искови молби, отбелязвания, договори за наем и др. Видно е от кое лице са придобити и на кое лице са прехвърлени имотите, описание на имотите и данни за това как могат да бъдат открити актовете в книгите на Имотния регистър - книга, тип акт, том, номер и година.

Обработка на лични данни
Как използваме предоставените ни данни?

В случай, че става въпрос за справка на фирма, то тогава липсва каквато и да е обработка на лични данни. Търговският регистър е публичен, а името и ЕИК на фирмите не представляват лични данни. Когато ни предоставяте три имена и ЕГН на физическо лице, ние се явяваме администратор или обработващ лични данни и сме обвързани от всички условия на Политиката си за поверителност. Предоставената ни информация се обработва от адвокати, при условията на пълна конфиденциалност, като получените данни на трети лица не се използват за нищо друго, освен за целите на извършване на справката.

Собственик на имота

Физическо лице Юридическо лице
{{errors.first("step-0.firstname")}}
{{errors.first("step-0.secondname")}}
{{errors.first("step-0.lastname")}}
{{errors.first("step-0.pin")}}
{{errors.first("step-0.name")}}
{{errors.first("step-0.eik")}}

Данни за плащане

{{errors.first("step-1.payer_firstname")}}
{{errors.first("step-1.payer_lastname")}}
{{errors.first("step-1.payer_email")}}
{{errors.first("step-1.payer_phone")}}

Вашата поръчка

Цена на гише
Цена при нас
Държавна такса
лв.
Такса обслужване
80 лв.
Не включва консултация
лв.
Крайна цена
85.00 лв.

Начин на плащане

Чрез ЕКОНТ На място в офиса Банков път {{ errors.first('payment_method') }}
* Ще се свържем с Вас на посочената електронна поща и/или телефонен номер за последващо потвърждение на заявката Ви.
Изпрати заявката
Моля, попълнете правилно всички полета преди да изпратите формата.
Предишна стъпка Следваща стъпка