Лични данни и публичност на Имотния регистърПраво на достъп до информация. Съгласно чл. 93 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), всяко лице може да получи справка, препис или извлечение от партидата на недвижим имот или лице. Това означава, че информацията, касаеща сделките с недвижими имоти е публична. Това включва: 1) какви имотни сделки е извършило определено лице; 2) кои лица имат или са имали вещни права по отношение на даден имот.

Публичност и лични данни. Нужно е да се отбележи обаче, че следва да се прави разлика между понятията "публичност" и "общодостъпност". В имотния регистър се съдържат различни данни, вкл. лични. Поради тази причина достъпът е контролиран и се осъществява след идентификация. Така от една страна се осигурява публичност на актовете и сигурност в гражданския и търговски оборот, а от друга се ограничава възможността за злоупотреба с получената информация.

Законосъобразност на обработката. Чрез предоставянето и получаването на справка, препис или извлечение от Имотния регистър, безспорно се обработват лични данни. Съгласно практиката на Комисията за защита на личните данни (становище с рег. № П-415/15.01.2015 г. от 15.01.2015 г.) , тази обработка е законосъобразна, тъй като е налице визираното в чл. 4, ал. 1, т. 1 от ЗЗЛД условие за допустимост на обработването: то е необходимо за изпълнение на нормативно установено задължение - чл. 93 от ЗКИР и чл. 42 – чл. 51 от Правилника по вписванията.

Принципи на обработването. В същото време, с цел да се спазят принципите на законодателството, уреждащо защитата на личните данни, вкл. ЗЗЛД и GDPR - (Регламент (ЕС) 2016/679),  следва да бъдат съобразени и спазени принципите за обработване на лични данни, визирани в чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД. Става въпрос за принципите за пропорционалност и целесъобразност на данните. Съгласно тези принципи, обемът на лични данни, които се разкриват чрез предоставяне на справка, препис или извлечение от имотния регистър, следва да е контролиран и балансиран съобразно целите, за които е създаден и задачите, които регистъра изпълнява.

Цели. Иначе казано, всяко лице има право да направи справка по имот или лице в Имотния регистър и това представлява негов легитимен интерес. Справката може да преследва различни законни цели: да информира бъдещия купувач на даден недвижим имот за евентуалното наличие на тежести; да даде представа на кредитор за имотното състояние на неговия длъжник; да информира жител в етажната собственост за това кои са неговите съседи и пр. Легитимният интерес на всички тези лица да получат справката със съдържащите се в нея лични данни, има по-висока стойност от интереса на субектите на данни.

В същото време лицата - получатели на справките следва да съобразяват, че те съдържат лични данни на трети лица, по отношение на които Агенция по вписвания се явява администратор. Тези данни не трябва да се използват незаконосъобразно и следва да се обработват и съхраняват съгласно българското и европейско законодателство.