За търговци:
Регистрация на заложна къща

Регистрация на фирма, която може да извършва дейност като заложна къща. Цената включва всички такси и разноски, както и подробни писмени указания за последващите регистрацията стъпки.

 

  • Услугата се изпълнява единствено офлайн - с посещение в офиса;
  • На място ще подготвим пакет документи, които ще подпишете;
  • Ще посетите нотариус (в непосредствена близост до офиса ни);
  • Ще откриете сметка в предпочитаната от вас банка (в района има 8 банки);
  • Предоставяме пълни писмени указания за изпълнение на нормативните и допълнителни изисквания.
  • Срок за регистрация: 3 работни дни.
Предмет на дейност:
Заложна къща
Законова уредба
Нормативни изисквания

Осъществяването на дейност като заложна къща е нормативно регулирано. Всеки нов собственик на заложна къща следва да се запознае с Валутния закон, Закона за кредитните институции и Наредбата за дейността на заложните къщи. Съществуват и нормативни изисквания за помещението, в което се помещава и извършва дейност заложната къща, за управителя на фирмата, противопожарна безопасност и СОТ.

 

При сделки със злато
Регистрация в МФ

В случай, че заложната къща ще извършва сделки с благородни метали и скъпоценни камъни, следва да се извърши регистрация в Министерството на финансите и вписване в  публичния регистър на лицата, които осъществяват сделки с благородни метали и скъпоценни камъни. Това става след регистрацията на фирмата и в 14-дневен срок преди започване на дейността. Дължимата държавна такса се определя от властите.

 

След регистрацията
Допълнителни изисквания

Заложните къщи следва да приемат вътрешни правила с ясни критерии за разпознаване на съмнителни операции, сделки и клиенти. Те следва да бъдат изпратени за одобрение в ДАНС. При сключване на сделки, заложните къщи следва да предоставят определена информация на потребителя: наименованието на заложната къща, методите за оценка на приеманите залози, размера и сроковете на заемите, условията и разходите при предсрочно погасяване, условията за връщане на заложената вещ и др.

Ограничения
Свобода на договаряне

Следва да се има предвид, че нормативната уредба, касаеща заложните къщи въвежда и някои допълнителни специфични изисквания, които ограничават свободата на договаряне, която е на разположение на останалите търговски дружества. Например, за заложните къщи има нормативно определен максимален размер на лихвата по дадените заеми, специфични задължения, свързани със съхранението и опазването на заложените вещи, а също и по отношение на съдържанието на заложните билети.

 

Съхранение на данни
Регистър на продажбите

Във всеки свой клон, заложната къща следва да поддържа регистър на извършените продажби на вещи, заложени в съответното търговско помещение. Този регистър е по образец на наредбата и съдържа определена задължителна информация, която търговецът следва да въвежда.

 

Такси и разноски
Какво включва цената?

Посочената цена включва държавна, банкови и нотариална такса за регистрацията в Търговския регистър, както и такса обслужване. Не е включено съдействие за регистрация в МФ и изпълнение на допълнителните изисквания, но предоставяме подробни писмени указания в тези насоки.