Продажба на фирма
Прехвърляне на фирма или дялове от фирма

За фирми ООД и ЕООД. Срок за вписване: 4 работни дни. Цена: 380 лв. (включва всички допълнителни разноски).

 

 • Записвате час за посещение по телефона и уточняваме всички детайли.
 • Необходимо е присъствието на всички съдружници, вкл. новият собственик.
 • Подготвяме документите. Част от тях се подписват в офиса, а други - при нотариуса.
 • В непосредствена близост до офиса ни работят 3-ма нотариуси.
 • Процедурата отнема не повече от 60 минути (считано към 2024 г.)
 • Получавате входящ номер, с който можете да следите движението на заявлението online.
 • Услугата се извършва единствено OFFLINE (на място, в офиса).
 • Срок за вписване: 4 работни дни.
Защо цената може да варира?
От какво зависи крайната цена?
Държавна, банкова, обслужване.
Твърди такси

Държавната такса, банковата такса и нашата такса обслужване са твърди и не зависят от вида на промените. Няма никакво значение дали ще заявим:

 1. Продажба на ЕООД от едно физическо лице на друго (от ЕООД в ЕООД);
 2. Продажба на част/и от дяловете в ЕООД на друго/други лице/лица (от ЕООД в ООД);
 3. Продажба на дяловете на съдружник в ООД на другия съдружник (от ООД в ЕООД);
 4. Продажба на част от дяловете на един съдружник в ООД на другия съдружник (от ООД в ООД). Тук единствено се променя съотношението.
 5. Продажба на част от дяловете в ООД на трето лице (от ООД, състоящо се от 2-ма в ООД от 3-ма)
 6. Продажба на част от дяловете на 2 или повече лица в ООД на трето лице или съдружник (от ООД в ООД) и т.н.

Нотариалните такси може да варират в зависимост от типа прехвърляне.

Държавната такса се заплаща по сметка на Агенция по вписвания за разглеждане на заявлението А4, с което се иска вписване на промените.

Банковата такса е нищожна и зависи от обслужващата банка, която извършва превода на държавната такса.

Таксата обслужване е нашето възнаграждение за подготовката на документите, заявяване на промените и консултация по въпроси, свързани с Търговския регистър.

 

 

Нотариални такси
Вариращи такси

Нотариалните такси варират в зависимост от:

 1. Колко договора за прехвърляне на дялове следва да се сключат. Нотариалните такси варират според броя на договорите. В случай, че желаете едно физическо лице да продаде ЕООД-то си на друго лице (от ЕООД в ЕООД), това е 1 договор. Ако същото лице иска да продаде ЕООД-то си на 2 други лица и то да стане ООД, това са 2 договора. Също така, ако трябва двама съдружници да прехвърлят дяловете си на трето лице, тогава са 2 договора. Респективно, ако 3-ма съдружници трябва да прехвърлят дяловете си на четвърто лице, това са 3 договора.
 2. Дали учредителният акт на дружеството има специална клауза, с подобно съдържание: "За взетите решения по чл. 137, ал. 1, т. 2, 4 и 5 ТЗ се съставя протокол в обикновена писмена форма, без нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно". Тази клауза изключва нотариалната заверка при приемане на съдружници и назначаване на управител. В случай, че фирмата е регистрирана след 01.01.2017 г. или са правени промени с помощта на адвокат след тази дата, възможно е да имате такава клауза. Дружества, които са регистрирани преди 2017 г. нямат подобни разпоредби.
 3. Дали ще се назначава нов управител.  Нотариалната заверка за всеки един нов управител е 6 лв., но ако липсва клаузата по т. 2, дори при прехвърляне между съдружници ще следва да се състави протокол в нотариална форма, с който да се вземе решение за назначаване на нов управител.
 4. За сделки с материален интерес над 20 000 лв., хонорарът се определя по Наредбата за минималните адвокатски възнаграждения.
Срокове
Колко време отнема вписването?

Още при посещението в офиса ни, в рамките на 30-40 минути ние ще подготвим необходимите документи. Ще отнеме още около 20 минути те да бъдат подписани при нотариус. В същия ден ние заявяваме прехвърлянето по електронен път и получаваме входящ номер от системата на Търговския регистър. Вписването отнема 4 работни дни, след което промените се отразяват в актуалното състояние на фирмата. В някои периоди на годината Търговският регистър се пренатоварва и е възможно вписването да отнеме по-дълго време.

Чрез сайта на Търговския регистър
Мога ли да следя движението на заявлението онлайн?

Да. След като входираме заявлението А4, ние получаваме входящ номер. Можете да следите заявлението по входящ номер от ТУК или директно от партидата на фирмата, която може да достигнете като пуснете справка по актуално състояние. Просто въведете ЕИК (БУЛСТАТ), след което изберете таба "Дело". там ще можете да видите заявлението с неговия входящ номер и актуалния статус. В случай, че системата изписва "Обработва се", това означава, че заявлението още не е разгледано. "Изчакване на 3-дневен срок" означава, че заявлението е разгледано и прието. След изтичане на 3-дневния срок, промените ще бъдат отразени по партидата на дружеството.

За клиенти извън столицата
Намираме се извън София, може ли да ползваме услугите?

Да. Можем да извършим услугата дистанционно, като оскъпяването ще е в размер на 12 лв. (нотариална заверка на пълномощно и куриерска такса). Ние следва предварително да уточним всички детайли по телефона, след което ще се заемем с подготовката на документите. На предоставения е-мейл ще изпратим всичко необходимо с подробни указания кое как трябва да бъде подписано. След като бъдат подписани всички документи, те се изпращат до нас в оригинал чрез ЕКОНТ. Плащането също се извършва чрез куриерската фирма.

Специални условия
Задължения към работници и служители

Съгласно промените в Търговския закон от края на 2017 г., дружествени дялове не може да се прехвърлят ако има неизплатени изискуеми трудови възнаграждения, обезщетения и задължителни осигурителни вноски на работниците и служителите. Прехвърлителят и управителят на фирмата подписват декларации в този смисъл, които се представят в Търговския регистър. В случай, че тези декларации се окажат с невярно съдържание, тези лица носят наказателна отговорност.

Запор на дружествени дялове
Може ли да се прехвърлят дялове при наличие на запор?

Ние можем да проверим дали по партидата на дружеството са вписани запори. В случай, че има запор, дружествените дялове на съдружника, на когото той е наложен биха могли да бъдат прехвърлени едва след погасяване на задължението. Следва да се има предвид, че запор не може да бъде наложен за дългове на самото дружество. Запорът е обезпечение, което се налага за задължения на един от съдружниците, които той е натрупал като физическо лице (респ. в случаите, когато съдружник е друга фирма - задължения на тази фирма).

Промяна на име, предмет на дейност, адрес
Може ли с прехвърлянето да се заявят и други промени?

Да. Заедно с прехвърлянето на дяловете може да се заявят всякакви други промени по партидата на фирмата. Търговският регистър не събира допълнителни такси за тези промени. На практика може да се промени всичко, с изключение на ЕИК (БУЛСТАТ) - наименованието на български и чужд език, седалището и адреса (вкл. за кореспонденция с НАП), предмета на дейност, начина на представляване и управителя. Ние не таксуваме допълнително за промени, свързани с наименованието, предмета на дейност, седалището и адреса. Промяна на управител се таксува допълнително 20 лв. за всеки един управител, а промяната на капитала се прави с отделно заявление А4.

Фирмата има задължения?
Прехвърляне на фирма със задължения

Ние в BezGishe не съдействаме за избягване на данъчни задължения. При наличие на задължения към НАП или други публични задължения, с оглед новите разпоредби в ДОПК (2017-2018 г.), продажбата на фирмата не е решение. Ако все пак държите тя да бъде прехвърлена, препоръчваме да се обърнете към други колеги. В случай, че задълженията са към физически/юридически лица, доставчици или банки, ние можем да обсъдим въпроса при условията на пълна конфиденциалност и да преценим дали прехвърлянето на фирмата е подходящо и целесъобразно.

Защита
Как да се защитим от кражба на фирма?

В практиката, кражбите на фирми не са толкова често явление, както се смята. Въпросните "кражби" са най-често дело на бивши партньори или се случват между лица, които имат нещо да делят. При всички положения, за да бъде открадната една фирма, следва да се прехвърлят дялове в тази фирма, което законът изисква да става с договор, по нотариален ред. SMS известяването, което предлага като услуга Търговският регистър е един от най-надеждните методи за защита.