Общи условия 

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Всеки един потребител на сайта или клиент следва да се запознае с настоящите общи условия за ползване на сайта, вкл. по отношение заявката на различни услуги, които се предоставят чрез сайта. С действието, представляващо навигиране към друга страница на сайта, вие се съгласявате, че изцяло приемате Общите условия на BEZGISHE.BG и те представляват споразумение между вас и оператора. Възможно е настоящите общи условия да търпят промяна. В тези случаи, всеки потребител се счита обвързан с условията, които е приел.

Потребителят се съгласява и декларира знанието си, че получените проекти на документи представляват стандартни бланки, които се генерират автоматично и изключват прилагането на индивидуален подход, който да е съобразен със спецификите на дейността и състоянието на определен потребител. Тези бланки са предназначени за използване единствено в опростените процедури, във връзка с които е направена заявката. В случай, че потребителят очаква индивидуално разглеждане и подготвяне на документи, които са съобразени със спецификите и предпочитанията му, както и при уреждане на отношения със значителен материален интерес, той следва да ангажира АДВОКАТ.

Сайтът се използва от потребителите с информативна цел, с цел заявка на определена услуга, както и с всякакви други законни цели. Забранено е ползването на сайта с незаконни цели или с такива, които противоречат на морала или добрата търговска практика. Всеки потребител/клиент е длъжен внимателно да провери верността на предоставяната информация, както и да се увери, че има право да я предоставя на операторите.

Понятия:

Сайт. Сайтът представлява съдържанието (вкл. текст, снимки, информация и код),  функционалностите, базите данни и софтуера, които са достъпни под домейна www.bezgishe.bg (наричани по-долу за краткост САЙТА). Сайтът се ползва и педлага услугите на операторите.

Оператор. Оператор на сайта е юридическо лице, което контролира съдържанието на сайта (но не е задължително негов автор) и предоставя една или повече от услугите, които се предоставят чрез сайта. Операторът на сайта не е задължително да е идентичен със собственика на домейна и/или сайта. Сайтът може да се оперира от едно или повече лица. Операторите на сайта имат компетенции по различни юридически въпроси и са специалисти в областта на правото. В настоящите условия  задължително се посочват всички оператори, като изрично се посочват и услугите, които се предоставят и са свързани с тези оператори.

Към настоящия момент оператори на сайта са:

- Явор Харизанов, адвокат. Вписан в Софийска адвокатска колегия. Адрес: гр. София, бул. Шипченски проход 18, б. А, ет. 3, офис 10. Контролни органи: Софийска адвокатска колегия. Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита на личните данни, Национална агенция по приходите. Регистрация по ЗДДС – липсва. Услуги, свързани с оператора: Регистрация на заложна къща, Регистрация на дъщерно дружество, Проверка за свободно име на фирма, Обявяване на ГФО, Декларация за фирми без дейност, Притежава ли фирмата имоти?, Генерално търговско пълномощно, Актуално състояние на фирма, Проучване на фирма, Образец от подпис, Прехвърляне на фирма или дялове, Промяна на управител, Увеличаване на капитала, Промяна на наименование, Промяна в предмета на дейност, Промяна в адреса на управление, Без лични данни в Търговския регистър, Има ли тежести или дела за имота ми?, Копие от нотариален акт (за София), Проверка за недвижими имоти на лице, Кадастрална скица - как е нанесен имота ми?, Договор за продажба на уеб-сайт, Брачен договор, Виждат ли се личните ми данни в Търговския регистър?

Заявка. Заявката представлява задание/възлагане, което потребител или клиент на сайта, предоставя на неговите оператори. Заявката може да се извърши чрез:

- Функционалността на някоя от формите за заявка, които са достъпни от сайта;

- Е-мейл, посочен в сайта;

- По телефона – в случай, че се възлага някоя от представените на сайта услуги.

Потребител. Потребителят е лице, което е осъществило достъп до сайта. В случай, че извърши заявка, потребителят придобива качеството клиент. В случай, че в настоящия документ се споменава „потребител”, следва да се има предвид, че в това понятие се включват и всички клиенти.

Компютърни програми и база данни. Базата данни е съвкупността от текстове, данни, таблици или други материали, които са подредени систематично или методично и са достъпни под домейна на сайта. Авторското право по смисъла на чл. 11 ЗАвПСП върху компютърните програми и базата данни принадлежи на собственика на домейна. Разрешава се ползването на части от съдържанието на сайта (които представляват текст), стига ползването да не е с търговска или конкурентна цел. В този случай ползвателят следва да добави линк към сайта като добавянето на линк се приема за посочване на източника: www.bezgishe.bg. Цялото съдържание на са е обект на закрила от Закна за авторското право и сродните му права.

2. ЗАЯВКА

Всеки потребител, независимо гражданин или търговец може да направи заявка чрез сайта. При възлагането той следва да предостави необходимата информация. В случай, че не желае да предостави задължителната информация, заявката няма да може да бъде довършена или изпълнена. Някои заявки се преглеждат и обработват от оператора, а други се изпълняват автоматично. Потребителят се счита уведомен, че е възможно некоректно попълнените от него данни във формата за заявка да бъдат автоматично отразени в предоставените му документи. В този случай, операторът не носи отговорност за евентуалните вреди, които биха могли да настъпят вследствие на грешно съставения документ.

Попълването на заявка не представлява съгласие за сключване на договор за изпълнение на съответната услуга и не вменява на оператора ангажимент да я изпълни. Договорът за извършване на услугата се счита сключен със заплащането й от страна на клиента. Операторът може да направи собствено проучване и по своя преценка и усмотрение има право да откаже изпълнение на услугата без да дава обяснение за мотивите. Операторът е обвързан от действащото българско и европейско законодателство, вкл. ЗМИП, ЗЗЛД, GDPR, ЗА и т.н. и може да прецени, че не разполага с право, възможност или компетентност да извърши услугата. В тридневен срок, считано от получаване на плащането операторът има право да се откаже от договора като възстанови получената сума на клиента.

Посоченият в заявката начин на плащане не е обвързващ. По всяко време клиентът може да избере друг начин на плащане, за което следва да изпрати уведомление на посочения мейл за контакт. При извършване на заявката, формите изискват лични данни на заявителя, а в много от случаите и данни на лицата, които заявката касае. По отношение на личните данни, всеки един заявител следва да се запознае подробно с условията за поверителност и защита на личните данни. Потребителят-заявител се съгласява да предостави вярна, точна и актуална информация при попълване на формата за поръчка.

Всеки потребител може да се откаже от направената заявка, стига тя да не е вече изпълнена. Отказът се прави единстено чрез обаждане на някой от посочените в сайта телефонни номера, като се цитира номера на поръчката.

Попълването на формата за заявка невинаги е достатъчно условие, за да бъде изпълнена услугата. Вероятно операторът или негов представител ще се свърже със заявителя за уточнение. В случай, че заявителят откаже да съдейства за извършване на услугата, заявката се счита оттеглена.

3.  ДОГОВОР

Вследствие на извършените заявки и направените плащания, между оператора и заявителя се сключва договор, който представлява "договор, сключен от разстояние" по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Всеки потребител, който е заявил определена услуга, може да се откаже от договора в срок от 14 дни, считано от датата на сключване на договора, без да дава обяснение и без да дължи каквото и да е обезщетение или неустойка.

В този случай, клиентът следва да попълни стандартен формуляр на Приложение 6 от ЗЗП, която да ни изпрати по е-мейл. Когато услугите са заявени от други търговци, правилата на ЗЗП не са приложими.

Допълнителна информация за потребителя:

  1. Основните характеристики на услугите са обозначени и подробно изложени на съответната страница, на която се намира и формата за заявка;
  2. Име на търговеца, седалището и адреса на управление, неговия телефонен номер, както и адреса на електронната му поща и интернет страницата: по отношение на някои услуги, операторите имат качеството търговец, а други се изпълняват от лица, упражняващи свободна професия – адвокати. Уточнение за това кое лице оперира дадена услуга има в т. 1 на настоящите общи условия.
  3. Адресът на мястото, където търговецът осъществява стопанската си дейност са идентични с адреса на управление.
  4. Крайната цена на услугите с включени всички разноски или начина на нейното изчисляване са подробно означени в страницата на съответната услуга, в която се намира и формата за заявка. Всички допълнителни разходи за транспорт, доставка или пощенски такси, които биха могли да бъдат дължими от потребителя (когато това е приложимо), са съгласно тарифата на ЕКОНТ за пратка на документи от адреса на клиента до офис на ЕКОНТ в гр. София.
  5. Не се начисляват разходи за използване на средството за комуникация от разстояние за сключване на договора.
  6. Условия за плащане, изпълнение, датата, на която търговецът се задължава да извърши услугите. Плащането се извършва чрез един от обозначените във формата за заявка методи: а/ Чрез банков превод – съгласно условията на обслужващата заявителя банка; б/ Чрез ЕКОНТ – съгласно условията на ЕКОНТ за извършване на парични преводи; в/ Чрез еPay – съгласно условията на банката и ePay; г/ на място в нашия офис – съгласно изискванията на българското данъчно законодателство. Когато се изисква авансово плащане, това е изрично указано в страницата на услугата или се договаря допълнително. Условията за изпълнение на всяка една услуга са посочени в страницата на услугата.
  7. Начин за разглеждане на жалби на потребители: в случай, че сте недоволни от даден оператор или общо от получената услуга, просто ни изпратете е-мейл. В 3-дневен срок ще разгледаме жалбата и ще отговорим.
  8. Правото на отказ от договора е безусловно. За да упражните това право, следва да ни изпратите мейл, в който да цитирате номера на поръчката.

Естеството на голяма част от предлаганите чрез сайта услуги е такова, че при отказ от договора, операторът няма да има възможност да получи обратно предоставената услуга под формата на време, организация и изпълнение. Във всички случаи, в които клиент се е отказал от договор, който е бил своевременно изпълнен, операторите си запазват правото да предявят спрямо клиента съответните искове по чл. 55 ЗЗД.

Разработчиците на сайта са се постарали да предоставят максимално ясна информация за цената на услугите. Въпреки това, при някои услуги крайната цена не може да се определи, тъй като е в зависимост от фактори, които са известни единствено на заявителя. Тази цена обаче е определяема и на съответната страница на услугата са дадени указания от какво зависи тя. Във всеки един случай, в който на потребителя не е ясен размера на крайната цена на услугата, вкл. и допълнителните разноски, свързани с нея, той следва да се обади на някой от предоставените телефони, за да получи пълна и точна информация за цената и разноските.

4. ДОСТАВКА НА УСЛУГИТЕ

Повечето услуги се доставят на територията на Република България. Определени услуги не могат да бъдат доставяни от разстояние и в този случай това е изрично обозначено в страницата на услугата. Задължението за предоставяне на услугата се счита за изпълнено след постигане на обозначение в страницата на услугата резултат. При посочване на грешни данни във формата за заявка и/или отказ да се дадат уточнения или да се окаже необходимото съдействие, заявката се счита за невалидна. При изпълнение на заявката, клиентът следва да се запознае с резултата от извършената услуга и в случай, че има възражения – да ги представи на оператора чрез писмо на посочения в сайта е-мейл за контакт. В този случай, ако операторът се е отклонил от заданието, той отстранява за своя сметка недостатъците на изпълнението. Например, в случай че сте заявили регистрация на фирма с наименование БУЛХАОС, а ви е регистрирана фирма с име БУЛХАУС, операторът следва да поеме разноските по промяната на името на фирмата. В случай, че в 14-дневен срок, не е направено възражение, изпълнението се счита прието.

Услугите, свързани с регистрация на фирми и вписвания в Търговския регистър не включват снабдяване с удостоверение за актуално състояние. Всеки потребител може да се увери, че услугата му е извършена, чрез справка в търговския регистър.

Услугите за чужденци имат по-висока цена от аналогични услуги за български граждани. Причина за това са следните обстоятелствота: а/ документите за чужденци се подготвят на два езика; б/ комуникацията често е затруднена от езиковата бариера или се извършва от разстояние; в/ консултациите във връзка с услугата са значително по-големи по-обем; г/ българските банки (когато е приложимо) имат специални изисквания към чужденци, свързани с проточване на процедурите, свързани с откриване на банкова сметка във времето. Въпреки това, всеки чужденец може да се възползва от цената за български граждани ако говори български език. Повече информация за чужденци можете да откриете в Услуги за чужденци.

5. ИЗИСКВАНИЯ И ДИСКЛЕЙМЪРИ

Операторите не носят отговорност в случай на забава при извършване на услугата, която се дължи на забава в работата на институциите – Търговски регистър, Имотен регистър, Агенция по кадастър и др. Потребителите се считат уведомени, че операторите работят и комуникират с тези институции предимно по електронен път. Операторите следва да са способни да докажат, че своевременно са входирали съответните заявления. Допълнителна забава, дължаща се на претоварване или проблеми в работата на съответните институции изключва отговорността на ператорите. Операторите не носят отговорност в случай, че забавата се дължи на затруднена комуникация със заявителя, вследствие на което заданието не е било своевременно уточнено. Също така, операторите и собствениците на сайта не носят отговорност за вреди, които са настъпили вследствие на неточности, които са допуснати в текстовете на страниците на сайта. Той притежава и информативна функция, но получената информация не следва да се приема за абсолютно достоверна. Потребителят е длъжен провери информацията от поне още два различни източника, преди да я използва или преди да пристъпи към вземане на решения, които са базирани на нея. Операторите не носят отговорност за вреди, настъпили вследствие на обстоятелства, които са извън техния контрол.

Възможно е определени услуги да не се предлагат или да не са достъпни в момента на извършване на заявката. В тези случай, операторът своевременно (в двудневен срок) уведомява заявителя.

По отношение на услугите, част от които представлява подготовката на документи, потребителят следва да изпълни минимални технически изисквания с цел да може да се възползва от услугите: подходяща операционна система с инсталиран архиватор, който да поддържа .zip и .rar, както и необходимия софтуер за ползване на файлове от типа .jpg, .docx, .doc, .pdf.

С приемане на настоящите общи условия, потребителят изрично декларира знанието и съгласието си с това, че документите, които получава са проекти на документи. Той се съгласява, че преди да подпише или да представи на трета страна за подпис тези проекти, следва да прочете, обмисли и в случай че има неясноти – да потърси допълнително разяснение относно значението и смисъла на съдържанието. Потребителят се съгласява и декларира знанието си, че получените проекти на документи представляват стандартни бланки, които изключват прилагането на индивидуален подход, който да е съобразен със спецификите на дейността и състоянието на определен потребител. В случай, че потребителят очаква индивидуално разглеждане и подготвяне на документи, които са съобразени със спецификите и предпочитанията му, той следва да ангажира съответния оператор, друг адвокат или друг изпълнител, който да подготви съответните проекти, съобразно желанията на клиента. В този случай, операторите на сайта ще представят индивидуална оферта на клиента, която е различна от представената на сайта. Във всички случаи, когато потребителят може да допусне, че услугата, която търси изисква индивидуален подход, се препоръчва ползването на на адвокат. Сайтът bezgishe.bg няма претенциите и техническата възможност да предоставя услуги, които могат да бъдат специфицирани. До голяма степен, ние работим със стандартни бланки, които отговарят на изискванията на закона, но не и на определени индивидуални изисквания.

Ние съхраняваме на сървър изявлението за приемане на настоящите общи условия. За неуредените въпроси се прилага действащото българско законодателство.