За собственици и управители на ООД и ЕООД:
Премахване на лични данни от Търговския регистър

Защитете от злоупотреби личните данни, които са публично достъпни във фирмените дела в Търговския регистър.

       

        Какво включва услугата:

  • Премахване на личните данни на собственици и управители на ООД и ЕООД;
  • Заличават се данните, които се съдържат в публично достъпните документи;
  • Обявяване на учредителен акт със заличени данни;
  • Преработка на дружествен договор/учредителен акт;
  • Консултация по въпроса със защитата на личните данни;
Лични данни
Обща информация

Защо личните ми данни са в Търговския регистър? Търговският регистър е публичен. Освен това, идеята на нормативните актове, уреждащи защитата на личните данни (GDPR, ЗЗЛД и др.) не е да бъдем анонимни. В свое становище от 23.01.2015 г., КЗЛД е установила колизията между принципите за публичност и защита на личните данни. Казано по-ясно, не е съвсем ясно къде минава границата между правото да знаем с кого си имаме работа и правото на този, с когото ще си имаме работа да бъде анонимен. Съгласно чл. 9 от Закона за търговския регистър, обявяването дава публичност на обявения акт. Т.е. учредителните актове на дружествата са публични.

Всеки ли може да види данните ми? Да. Огромна част (над 95%) от учредителните актове на ЕООД и Дружествени договори на ООД, които са публично обявени в Търговския регистър, съдържат лични данни (три имена, ЕГН, номер на лична карта, дата на издаване, дори и адрес). Тези данни се намират във въпросните документи, за да бъде ясно кои са собствениците на фирмата и това е нормално. Сравнително от скоро се обръща по-особено внимание върху защитата на личните данни и това е другата причина тези данни да са там.

Какво представлява "премахването" като услуга? Ние не премахваме данните на съдружниците от Търговския регистър, а и няма как търговците да станат абсолютно анонимни. Това, което всъщност правим, е да скрием личните данни от публично достъпните документи. Тези лични данни ще фигурират по партидата на дружеството в Търговския регистър, но няма да бъдат видими от всеки. За да може определено лице да се снабди с тези данни, то ще следва да се идентифицира чрез електронен подпис или с друг вид акаунт. По този начин Търговският регистър винаги ще разполага с информация кое точно лице е получило достъп до вашите данни.

Как работим
Как да поръчам?
  1. Запазвате час за посещение по телефона и естествено, ще можете да зададете всичките си въпроси. Нужно е да присъстват всички съдружници. В случай, че става въпрос за дружество, в което управителят не е собственик, ще се наложи и неговото присъствие. При ООД в по-голяма степен, но и при ЕООД следва да се съобразят спецификите на учредителния акт, затова е подходящо да ни предоставите ЕИК (БУЛСТАТ) на фирмата, за да проучим въпроса предварително.
  2. Посещение и подготовка на документите. Имайте предвид, че за да бъдат скрити личните данни, следва да се подпише нов дружествен договор, от който ние ще заличим данните ръчно, чрез софтуер за обработка на изображения. В системата на Търговския регистър ще бъдат качени изображения на документите с данните (за нуждите на длъжностните лица по вписванията) и такива, от които данните са заличени. Именно последните ще бъдат поставени в публично достъпната секция на сайта.
  3. Колко време отнема? Подготовката на документите не би трябвало да отнеме повече от 20-30 минути. В случай, че в дружествения договор следва да се въведат допълнителни клаузи, които са договорени между съдружниците, посещението може да продължи по-дълго. Освен нов дружествен договор, ние подготвяме и съответните протоколи и декларации. Подаваме заявление Г1, с което представяме документите със заличени данни. Вписването и премахването на данните от публичната секция отнема около 4 работни дни. 
  4. Мога ли да следя движението на заявлението? Да. По всяко време вие можете да достъпите партидата на фирмата (чрез търсене по ЕИК или ЕГН). Следва да изберете таба "Дело" и там ще можете да видите какъв е статуса на заявлението  - "Обработва се" или "Изчакване на 3-дневен срок". Второто означава, че заявлението е разгледано/одобрено и предстои да бъдат премахнати личните данни.
FAQ
Често задавани въпроси
Има ли нормативи?
Задължително ли е?

Премахването на лични данни от Търговския регистър не е задължително. Дори не може да се каже, че е препоръчително. Решението дали да скриете данните си, е лично. Някои търговци преценяват, че нямат какво да крият, а други предпочитат да запазят данните си от нерагламентиран и свободен достъп.

Едновременно с регистриране на фирмата
Може ли скриването да стане с регистрацията?

В случай, че регистрирате нова фирма, заличаването на личните данни може да стане едновременно с регистрацията. Това обаче следва да бъде изрично заявено, тъй като не се прави стандартно. Такава заявка оскъпява услугата само с 50 лв., когато се прави едновременно с регистрация на ЕООД или ООД.

На светло или на тъмно?
Позитиви и негативи?

Публичността на личните данни в Търговския регистър благоприятства възможността да бъдете "проучени" и дори може да се стигне до злоупотреби. От друга страна, има търговци които допускат и приемат, че може да бъдат проучвани. Те разбират, че това е необходимо зло. Чрез свободния достъп до личните данни, техните бъдещи клиенти и партньори по всяко време могат да се уверят, че става въпрос за честни и успешни търговци. Така те ще могат да вземат информирано решение дали евентуално да се свържат с търговеца.

 

Вписване на промени и скриване на данни
Може ли скриването да стане едновременно с промени?

Да. Промените, които са свързани с промяна на учредителния акт (респ. дружествен договор) на ООД/ЕООД, дават възможност да се скрият и лични данни. Това са промените в капитала, промяната на седалище и адрес на управление, предмета на дейност и наименованието на дружеството. Единствено в случаите, когато има промяна в управлението или начина на представляване (например, вписване на нов управител или заличаване на такъв), скриването на данни не е възможно. В случая, съответната услуга се оскъпява с 50 лв.