Какво означават статусите по заявленията в Търговския регистърКакво представлява Търговския регистър?

Търговският регистър представлява е електронна база данни, съдържаща обстоятелствата, вписани по силата на закон, и актовете, обявени по силата на закон, за търговците и клоновете на чуждестранни търговци, юридическите лица с нестопанска цел и клоновете на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел.

Казано по-просто, търговският регистър е една електронна книга, в която се съдържат данните и историята на всички фирми и юридически лица с нестопанска цел, както и документите, въз основа на които са регистрирани тези лица, а също и документите, въз основа на които са нанесени промени по партидите им.

Как се придвижват различните заявления в Търговския регистър?

Тъй като регистърът е електронен, голяма част от процесите в него, са автоматизирани. Всяко едно заявление получава по електронен път уникален входящ номер. Системата е така настроена, че може да получава по едно заявление в секунда. Входящите номера имат следния формат 20180625114327. Този номер дава данни, че въпросното заявление е заведено в системата през 2018 г., на 25-ти Юни, в 11 ч. 43 минути и 27 секунди. Това е точният момент, в който заявителят е посетил гишето на Търговския регистър или е подал заявлението по електронен път.

След като бъде разгледано заявлението, вписването получава подобен номер, който отразява в кой момент точно е настъпила промяната по партидата. Партидата със заявленията на дадена фирма изглежда така:

Подавани документи       Регистрация       Подадено чрез                Резултат
Заявление А4                20180222160205     Интернет           вписване 20180226134607

Номерът под „Регистрация” е входящия номер. Номерът под „Резултат” показва момента на вписването. Видно е, че е вписването по това заявление е отнело близо 4 дни.

Може ли заявлението ми да се разгледа по-бързо?

Системата на Търговския регистър не позволява едно заявление да бъде разгледано преди останалите заявления, които са получили входящ номер преди това. По този начин, дори и директорът на Агенция по вписвания не разполага с техническа възможност да придвижи едно заявление преди всички останали. Това е едно голямо предимство на електронната система на търговския регистър.

Колко време отнема едно вписване в Търговския регистър?

Зависи от заявлението. Различните видове заявления (А1, А4, Г1, Г2 и т. н.) влизат в различни потоци.

Когато става въпрос за регистрация на фирма (ЕООД, ООД, ЕТ), обикновено заявлението се разглежда в рамките на 1-2 работни дни.

В случай, че са заявени промени (напр. смяна на адрес, име, управител или продажба на дялове), заявлението се разглежда след 1-2 дни, след което то получава статус „Изчакване на 3-дневен срок”. Този статус означава, че заявлението е разгледано и прието, но отразяването на новите обстоятелства ще стане след 3 дни.

Годишните финансови отчети и декларациите по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч се обявяват със заявление Г2 и разглеждането им понякога отнема повече от година (особено в случай, че са подадени непосредствено преди изтичане на крайния срок).

Възможно ли е да се получи забавяне?

Да. В определени периоди от годината Тъговският регистър се претоварва. Необмислени законодателни промени също биха могли да повлияят негативно върху работата му, вследствие на което да се получи забавяне. В тези моменти, длъжностните лица по регистрацията не успяват да обработят всички заявления достатъчно бързо. Това се случва рядко, но когато се случи, наваксването на заявленията може да отнеме месеци.

Как мога да следя движението на дадено заявление?

а/ При вече регистрирана фирма. В случай, че става въпрос за вече регистрирана фирма, всички заявления (вкл. и все още необработените), са достъпни от партидата на фирмата. Следва да посетите сайта на Търговския регистър, раздел Актуално състояние, след което да въведете ЕИК и антиспам кода. Ще се отвори партидата на фирмата, след което следва да изберете таба „Дело”. Там се намират всичи подадени заявления – от създаването на фирмата. Можете да изберете всяко едно от тях итака ще разберете за какво се отнася. Там ще видите и статуса на последното заявление.

б/ За нова фирма. Когато се следи движението на заявление за регистрация на нова фирма, гореописаният метод за търсене няма да действа, тъй като фирмата все още няма създадена партида. В този случай, можете да ползвте търсачката на Документи без партида. Следва да зададете период за последните 10 дни и да въведете антиспам кода и името на фирмата. Ще се покаже страницата с въпросното заявление за регистрация (Заявление А4, А1 или друго). Там ще видите и статуса/резултата на заявлението. Той може да бъде „Обработва се”, „Вписване” – с номер на вписване и ЕИК на новата фирма”, а може да има и указания и дори отказ. В случай, че статусът е „Обработва се”, вие можете да кликнете на заявлението и да проверите дали всичко е наред с него.

в/ По входящ номер на заявление. В случай, че сте подали заявлението сами, вие би трябвало да разполагате с входящ номер. Ако ползвате консултантски услуги, вие всяко време вие можете да поискате входящия номер на заявлението си. С него можете да проследите както нова фирма, така и промени по вече съществуваща. Следва да въведете входящия номер и антиспам кода ТУК.

Как още мога да търся?

В случай, че сте в процес на регистрация на фирма или имате регистрирана фирма, можете да направите Справка по ЕГН. По вашето ЕГН ще се покажат като резултат всичките фирми, в които имате или сте имали участие. За да стигнете до заявленията, следва да изберете таба „Дело”.

Какво означава статус „Обработва се”.

Има подадено заявление, но все още няма произнасяне по него. Длъжностните лица по регистрацията не са разгледали заявлението, тъй като неговият ред все още не е дошъл.

Резултат „Изчакване на 3-дневен срок”

Ако видите този текст до заявлението, това означава че то вече е разгледано и всичко е наред с него. Този статус се отнася до заявления за промени, но не и за нови фирми. Документите са прегледани и длъжностното лице се е произнесло положително по заявлението, но промените ще бъдат отразени в актуалното състояние на фирмата след изтичане на 3-дневния срок.

Резултат „Вписване”

Вписването означава, че процедурата е приключена и фирмата е регистрирана (респ. исканите промени са нанесени). Не е нужно да се предприемат каквито и да е други действия. Когато се регистрира нова фирма, непосредствено до номера на вписването се показва и ЕИК на фирмата. ЕИК означава, че фирмата е получила номер, т.е. е регистрирана.

Резултат „Указания”

Когато са дадени указания, това означава че има някаква нередовност, която ако не бъде изпълнена в срок, ще последва отказ. В този случай, отказът ще следва да бъде обжалван или да се подаде ново заявление, респ. да се заплатят повторно таксите.

За всякакви допълнителни въпроси, може да се свържете с нас по телефона.