Публикувана на: 15.06.2023  

Регистрация на фирмa – само след вписване в регистър към Министерство на правосъдието 

Лицата, които извършват определени корпоративни услуги ще следва да бъдат вписвани в регистър към Министерството на правосъдието. Това предвиждат последните промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, които са на дневен ред. Засега не е ясно дали ще бъде създаден изцяло нов регистър или ще бъде направена актуализация на някой от вече съществуващите регистри.

Става въпрос за определен кръг лица, които се занимават с регистрационни и доверителни услуги, а именно:

  • Лица, в т. ч. и адвокатите, които извършват услуги по регистрация на фирми и други лица, които осъществяват услуги по учредяване, регистриране, организиране на дейността и/или управление на юридически лица, или други правни образувания.
  • Лица, които предоставят на други лица адрес на управление, адрес за кореспонденция, офис или подобен тип услуги, познати още като „виртуален адрес”, „бизнес адрес”, „виртуален офис” и др.
  • Лица, предоставящи услуги по доверително управление на имущество или на лице по буква "А" включително доверителни собственици, номинални акционери и др. подобни доверителни функции.

Регулацията идва у нас по линия на Комитета на експертите за оценка на мерките срещу изпирането на пари към Съвета на Европа (MONEYVAL). В приетия на 18.05.2022 г. доклад за Република България от Пети оценителен кръг, на 8 отделни места е посочено като проблем, че в България липсва регистрационен или лицензионен режим за Доставчиците на доверителни и фирмени услуги (TCSP - trust and company service providers). Документът е от 352 страници, придружени от резюме, в което се акцентира върху допълнителен проблем, който пречи на гладкото прилагане на мерките - в България юридическите лица не са задължени да ползват услугите на адвокат или счетоводител в процеса по регистрация на фирма.

Предвижда се новият регистър да бъде публичен. В проекта не се посочва дали институциите ще бъдат задължени да ползват регистъра – например не е ясно дали длъжностните лица към Търговския регистър ще проверяват дали заявителя по определено заявление за вписване на нова фирма присъства в новия регистър. Вписването ще става въз основа на писмено заявление, в което ще се посочва какви точно услуги извършва лицето. Предвижда се Министерският съвет да издаде специална Наредба, която да определи условията за вписване, като ще се събира и държавна такса.

Проектът е до голяма степен ясен, с изключение на един от параграфите, който предвижда, че за извършване на доверителни и фирмени услуги по занятие е необходимо лицето да бъде вписано в регистъра. Ясно е, че става въпрос за нови регулации изцяло в тежест на бизнеса, но без отговор остава въпросът как ще бъдат контролирани и санкционирани онези лица, които извършват дейностите без да са вписани в регистъра. Не може да бъде изключена възможността институциите да инициират проверки единствено по отношение на лицата, вписани в регистъра, а онези които извършват дейностите в сивия сектор да останат необезпокоявани.

Категория: Публикации