Публикувана на: 15.04.2023  

Откриване на фирма от чужденец в България - Предимства и недостатъциБългария има една най-ниските ставки за бизнеса в цяла Европа – само 10% корпоративен данък. Затова не е учудващо, че множество фрийленсъри от Европа проучват възможността да открият фирма именно в България. Повечето от тях имат едни и същи въпроси:

1. Кой тип дружества по българския закон е най-подходящ за малки фирми на чужденци? Отговорът е: ООД и ЕООД – това са най-популярните форми за извършване на търговска дейност, познати в цял свят.
2. Каква е отговорността към държавата и третите лица? Отговорът е: При ООД/ЕООД, съдружниците не носят отговорност. Дружеството представлява отделно лице, което е различно от собствениците му. То отговаря за задълженията си с имуществото, с което разполага. Имуществото на собствениците не може да бъде атакувано за задължения на дружеството.
3. Колко ще струва регистрацията на фирма на чужденец? Какви са годишните разходи? Разноските са приемливи (за конкретна сума - отворете линка от предходното изречение). В някои случаи регистрацията може да се случи и дистанционно – без да се правят разходи за пътуване и престой. Допълнителни разходи обикновено могат да възникнат във връзка с регистрацията по ДДС и получаването на служебен номер, както и за наемането на адрес и счетоводството на фирмата (за това - по-долу).
4. Колко време отнема учредяването? Когато фирмата се регистрира с посещение на чужденеца в страната, обикновено става дума за 2 работни дни. При дистанционното учредяване – между 14 и 30 дни.
5. Какво може да прави фирмата? Чужденците могат да извършват оперативна дейност от всякакъв тип чрез българските си дружества. Също така, тези дружества могат да бъдат собственици на МПС, на имоти или на дялове в други дружества – вкл. чуждестранни. Българските фирми могат лесно да се прехвърлят на трети лица – в цялост или части от тях. Това означава, че инвеститори или партньори могат да се включват като съдружници във фирмата.

Позитиви:

• Пълен до европейския пазар
10% данък – най-ниската данъчна ставка в Европа
• Нисък данък при разпределяне на дивидентите: от 0 до 5%
• Ниска цена за наем, регистрация, счетоводство, труд, консумативи и др. разходи
• Няма изискване за голяма капиталова вноска при регистрацията
• Бърза и облекчена процедура по регистрация – 2-3 работни дни
• България има подписани множество споразумения за избягване на двойното данъчно облагане

Негативи:

• Трудности при банкирането

Банкиране (за фирми на физически лица от ЕС).
Фирмите, които имат за собственици физически лица от ЕС обикновено успяват да преминат през банковите AML-процедури (става въпрос за мерките срещу изпирането на пари) и получават възможност да банкират в български банки. Въпреки това, откриването на банкова сметка за оперативна дейност на фирмата е процедура, в рамките на която се съставят и предоставят множество документи и информация.

Банкиране (за фирми, собственост на ЮЛ от ЕС – дъщерни дружества).
Фирмите, които имат за собственици дружества от ЕС обикновено трудно успяват да преминат през банковите AML-процедури и рядко получават възможност да банкират в български банки.

• Ежемесечно счетоводство

В някои европейски държави, малките фирми (такива, които реализират оборот под определен максимум) имат облекчен режим на счетоводно отчитане. В България също е така – фирми с оборот под 100 000 лв. не са длъжни да бъдат регистрирани по ДДС. Това намалява разходите им за счетоводство, тъй като счетоводителите имат по-малко работа. Фирмите, които са собственост на чужденци обаче рядко могат да се възползват от този облекчен режим - обикновено те извършват доставки на стоки и/или услуги в чужбина, а съгласно закона, това налага регистрация по ДДС.

• Изискване за адрес на фирмата

Българските фирми следва да имат адрес в България. Тоне винаги е постижимо за чужденците. В случай, че те имат познат или приятел, който може да им предостави адрес, това би било най-добрия вариант. Множество фирми предлагат услугата „Бизнес адрес, включително и ние от BezGishe.bg. Това обаче означава допълнителни разходи за търговеца. Множеството тежки регулации, свързани с мерките срещу изпирането на пари направиха предоставянето на адрес за регистрация на фирма, изключително сложно. Съгласно чл. 4, т. 16 от ЗМИП, лицата, които предоставят адрес на управление на дружества (виртуален адрес, пощенска кутия или офис/бизнес адрес), следва да прилагат всички мерки срещу изпирането на пари, включително:

А) да извършват комплексна проверка на клиентите;
Б) да събират и изготвят документите, предвидени пои ЗМИП и да ги съхраняват;
В) да събират ежегодно данни и информация за клиентите си;
Г) да попълват специални регистри по ЗМИП;
Д) да извършват оценка на риска;
Е) да разкриват информация относно съмнителни операции, сделки и клиенти.

Проверките от страна на ДАНС през последните няколко години зачестиха, а доставчиците може да отнесат тежки глоби в случай, че не спазват задълженията си по закона. В резултат на това се налага да отбележим, че цената на този тип услуги се очаква да расте.

• Невъзможност за осчетоводяване на лични разходи

В някои европейски държави е допустимо личните разходи да бъдат признавани като такива на фирмата. В България това не е прието. В повечето случаи НАП няма да признае вечеря в ресторант, тренировка или наем на жилище като бизнес разход. Това означава, че няма как печалбата на дружеството да бъде намалена с тези суми. Парите на фирмата могат да бъдат харчени за лични нужди, но тези операции следва да бъдат правилно осчетоводени и в крайна сметка, да бъде заплатен данък дивидент от 5%.

Екипът на BezGishe.bg е на разположение за безпплатна консултация по всякакви въпроси, свързани с регистрация на фирми на чужденци у нас.

 

Категория: Публикации