Публикувана на: 23.05.2023  

Откриване на банкова сметка на чужденец: Защо банките отказват и имат ли право?
Банкова сметка на физическо лице:

Като член на Европейския съюз, България следва да спазва различни регулации, вкл. във връзка с дейността на банките. В ЕС действа Директива, която гарантира на физическите лица, че имат право да открият и използват платежна сметка за основни операции в банка. Това означава, че банката няма право да отказва откриване на сметка на физическо лице, което има право да пребивава в България, включително лице без постоянен адрес или такова, което е потърсило убежище.

Банкова сметка на юридическо лице (фирма):

По отношение на фирмите, въпросът стои по различен начин. На практика, конституционно гарантираното право на свободна стопанска инициатива влиза в противоречие с някои норми на ЗМИП, които предвиждат, че банките могат да откажат откриване на банкова сметка в случай, че не могат да изпълнят изискванията за комплексна проверка на клиента. Най-често тези откази са свързани с оценката на банките за риска от престъпление или измама. Те преценяват доколко в конкретния случай съществува вероятност за различни видове нарушения, включително пране на пари и финансиране на тероризъм. Когато се открива банкова сметка на чужда фирма, на практика е по-трудно да се установи самоличността на клиента и действителния собственик. Това е причината банките да изискват множество различни документи и информация, на базата на които се извършват различни проверки. Целта е да се идентифицира клиента, да се установят различни възможни рискове във връзка с неговото финансово състояние и да се провери легитимацията му. Някои банки поставят и условие за локално присъствие към техните клиенти, въпреки че в самия закон липсва такова изискване.

Тази практика е непрекъснато критикувана от различни правозащитни организации, тъй като:

  • Съгласно Конституцията на България, всеки има право на свободна стопанска инициатива, т.е. всеки има право да се занимава с бизнес. Съгласно нашия закон, за да се занимава едно лице с бизнес, то трябва да регистрира фирма. За да може тази фирма да работи, на нея й трябва банкова сметка.
  • Банките имат право да откажат откриване сметка когато не могат да изпълнят изискванията за комплексна проверка. В същото време обаче, не съществуват нормативно установени правила, които да задължават банките да положат определено усилие за извършване на тази комплексна проверка. Т.е. ако банката прецени, че комплексната проверка може да ангажира твърде голям човешки и финансов ресурс (т.е., е сложна и скъпа), тя може просто да откаже, тъй като „не може да изпълни изискванията за комплексна проверка”. Тази практика се улеснява още повече от обстоятелството, че банката не е длъжна да обосновава отказа си, т.е. не информира клиента защо му е отказано.
  • В България няма нормативно установена възможност за обжалване на отказа на банката. Законът не предвижда такава процедура. Поради тази причина, на практика Конституционно гарантираното право на свободна стопанска инициатива се накърнява, тъй като регистрацията и работата на фирмата са поставени в зависимост от преценката и одобрението на трети лица, каквито са банките.

Към 2024 г. проблемът все още стои и въпреки усилията на адвокатските съвети и стопанските камари, той все още не е решен. BezGishe.bg е една от основните платформи за регистрация на фирми и нашето ръководство също участва в разговорите за търсене на решение, но на този етап това зависи от волята на управляващите.

Категория: Публикации