Публикувана на: 10.05.2023  

Каква фирма да си открием? ЕООД, ООД или ЕТ?В България съществуват няколко възможни форми, под които лицата могат да извършват търговска дейност. Типовете дружества са уредени в Търговския закон - събирателни, командитни, акционерни, командитни дружества с акции, еднолични търговци и дружества с ограничена отговорност. Някои от тях са рядкост поради различни видове неудобства и недомислия в уредбата си, а други изискват значителна инвестиция. Агенцията по вписвания предоставя статистически данни за новорегистрираните дружества, от които може да се направи преценка какви фирми избират да откриват българите:

ЕООД - Еднолично дружество с ограничена отговорност: 77,6 %
ООД - Дружество с ограничена отговорност:17,0 %
ЕТ - Едноличен търговец: 4,5 %
АД - Акционерно дружество: 0,4 %
ЕАД - Акционерно дружество: 0,2 %
Клон на чуждестранен търговец (КЧТ), Командитно дружество (КД),  Кооперация (К) и Събирателно дружество (СД): 0,2 %

Както се вижда, ООД/ЕООД и ЕТ са най-популярните форми за извършване на търговия и затова тук ще се спрем само на тях. 

а) ЕТ - едноличен търговец. Освен ако изрично не ни се изисква такава форма на управление, няма причина да се насочваме към регистрация на ЕТ. То има следните негативни страни, заради които много търговци се отказват да ползват тази форма:

- отговаряме за задълженията на дружеството със своето лично имущество;
- ако планираме да работим с чуждестранни контрагенти, е много вероятно абревиетурата "ЕТ" пред името на фирмата да предизвика недоумение, дори силно подозрение и дори да се стигне до отказ от съвместна дейност.
- прехвърлянето на фирмата става доста по-трудно, а да се направи трансфер на части от нея е невъзможно. Поради тази причина, няма как да привлечем инвеститори, които да получат определен % от фирмата, нито да си я разделим с някой партньор, който би могъл да се включи в дейността.

- по-често ЕТ заплащат и по-високи данъци и осигуровки, отколкото дружествата с ограничена отговорност.

ЕТ има и някои предимства:

- за откриването не е необходимо да се внася капитал. На пръв поглед това предимство има своята привлекателност, защото сякаш изключва досадното посещение в банката с попълването на множество декларации и въпросници. Реалността обаче е друга. През 2023 г. е почти невъзможно да се извършва сериозна търговска дейност без наличие на фирмена сметка в банка.

- разноските за си открием ЕТ са по-ниски. Това предимство също не е сериозно, тъй като изборът на правна форма е важно решение и не е удачно то да се влияе от такива съображения.

- в някои определени случаи (макар и строго ограничени), изборът на ЕТ има смисъл от данъчна гледна точка - заплащането на патентен данък при някои дейности може да се окаже по-изгодно от облагането по общия ред.

б) ЕООД (еднолично дружество с ограничена отговорност) и ООД (дружество с ограничена отговорност) са най-подходящата и гъвкава форма за извършване на търговска дейност и вероятно заради това са и най-предпочитаната. Те са под един и същ режим, с една разлика - ЕООД е еднолично дружество, а при ООД е нужно да имате партньорство с друго частно лице или фирма. Капиталът на дружеството е разпределен между собствениците в процентни дялове. В случай, че желаете да регистрирате ООД, е препоръчително да се консултирате с адвокат.

Предимства на дружествата с ограничена отговорност:

- съдружниците не отговарят с личното си имущество, освен в някои екстремни хипотези;

- дружеството е гъвкаво - може да се разделя, а отделни части от него могат да се прехвърлят чрез различни сделки, вкл. продажба.

- данъчното облагане на този вид дружества е само 10% от тяхната печалба, а собствениците не дължат заплащане на осигуровки за участието си.

Като недостатък на ЕООД/ООД може да се изтъкне единствено дългия процес на ликвидация. В практиката обаче ликвидация рядко се налага. През 2023 г. дружествата с ограничена отговорност могат да спират своята дейност без съществуването им да е свързано с каквито и да е годишни разходи - например за нулеви финансови отчети и декларации. Поради тази причина много търговци избират просто да спрат работа, вместо да ликвидират дружеството. В момента, в който се вземе решение да се възобнови дейността, това може да стане изключително бързо. 

Категория: Публикации