Публикувана на: 23.03.2020  

Бланка на новите декларации, които се прилагат при подаване на ГФО (от 2020 г.)Считано от 14.03.2020 г. при подаване на Годишен финансов отчет (ГФО) на фирмите в ТР се изисква прилагането на декларация по чл. 62а, ал. 2, т. 2 от Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел - НВСДТРРЮЛНЦ.

Бланка на декларацията

Декларацията се подписва от законния представител на търговеца или юридическото лице с нестопанска цел и удостоверява приемането от компетентен орган на подлежащия на обявяване годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността по отношение на предприятията по чл. 19, ал. 1, т. 1 - 3 и чл. 20 от Закона за счетоводството. Добавени са и други обстоятелства, които подлежат на деклариране: дали предприятието е микропредприятие, малко или средно предприятие по смисъла на чл. 19 от Закона за счетоводството, както и че при определяне на категорията на предприятието са спазени изискванията на чл. 20 от Закона за счетоводството.

С документа се удостоверява също и че представеният за обявяване ГФО и годишен доклад за дейността е приет от общото събрание на съдружниците или акционерите или от съответния орган по чл. 38, ал. 1 от Закона за счетоводството. В тази връзка, отпада изискването за представяне на подписан протокол от Общо събрание на съдружниците в ООД и на едноличния собственик на капитала в ЕООД. Документи, които доказват изпълнение на изисквания относно приемането на подлежащия на обявяване годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността се представят, когато става дума за:

  • големи предприятия
  • предприятия от обществен интерес

Декларацията е представена с приложение № 3 към чл. 62а, ал. 2, т. 2 от Наредбата. Декларациите по чл. 13, ал. 4 от Закона за търговския регистър също следва да се прилагат заедно с ГФО.

Категория: Публикации