Публикувана на: 20.03.2020  

Декларация за придвижване във връзка с мерките срещу разпространението на COVID-19 (самонаети лица)В условията на извънредно положение в страната, въведено поради опасността от разпространение на коронавирус COVID-19, временно на лицата ще бъдат изисквани специални документи, когато те преминават през създадените контролно-пропусквателни пунктове на областните градове.

Със Заповед № РД-01-143/20.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, съдържанието на тези документи не бе изрично и точно очертано, нито техния характер.

На 24 Март 2020 г. МВР предостави на обществеността утвърдена бланка на декларация, но не бяха предоставени указания за попълването на документа от самонаети лица. От съдържанието на декларацията личи, че тя следва да се попълва и в случаите, когато лицето лицето не работи (т. 4). Самонаетите лица извършват стопанска дейност и в случай, че пътуването им е свързано с работен ангажимент, те следва да попълват като работодател собственото си име или предприятие. Това обаче остава само предположение. Съгласно информация от НСИ и проектобюджетните документи, самонаети лица са:

  • самоосигуряващите се лица (с изкл. на адвокатите, които следва да се снабдят с бележка от съответния АС към колегията си - в съответствие с поредното абсурдно решение на ВАдС);
  • едноличните собственици или съсобственици на некорпорирани предприятия в които те работят.
  • неплатени семейни работници, включително тези работещи в некорпорирани предприятия и ангажирани напълно или частично в производствения процес;
  • надомни работници, чиито доход е функция от стойността на продукцията от даден производствен процес, за който те са отговорни;
  • лицата заети в предприятие ангажирано с производство изцяло за тяхно крайно потребление.

Как стои въпросът с търговците (управители на ООД и ЕООД)? Липсват ясни указания. Най-удачният подход е управителите на ЕООД и ООД, както и другите законни представители на търговски дружества да попълват  данни за предприятието, което представляват в полето за работодател (т. 3 на декларацията), като подписват и подпечатват документа от името на предприятието.

Препоръчва се също, лицата които са самонаети и имат възможност, да се снабдят освен с декларация и със служебна бележка от предприятията, с които работят. Например: управител и собственик на ООД/ЕООД да си подготви служебна бележка от своето ООД/ЕООД, с което дружеството му да го легитимира като лице, което извършва работа. В този случай, може да се ползва този вариант на служебната бележка (не е утвърдена от МВР). Отново следва да се отчита, че в дадените указания от страна на МВР липсва конкретика и ползването на този вариант на служебната бележка засега е на собствена отговорност.

Линк: Декларация за придвижване в условия на мерки срещу разпространение на коронавирус COVID-19

Линк: Служебна бележка от работодател за пътуване в условия на мерки срещу разпространение на коронавирус COVID-19

 

Категория: Публикации